Få overblik

Her finder du det meste, som du skal bruge, når du er elev på Kold Tekniske Gymnasium (HTX). Hvis du er ny elev, så er det også her på siden, du får et samlet overblik, som gerne skal give dig en god start på din uddannelse. Ellers er du altid velkommen til at kontakte vores studievejleder Sine.

Book tid ved en vejleder her 

Adresseændring
Sker automatisk via CPR. registrering.

Eksamensreglement
Se eksamensreglement

Elevservice
I elevadministrationen kan du få hjælp til fx SU.
Har du brug for at kontakte elevservice, kan du henvende dig:
Mandag – torsdag fra kl. 8.00 – 15.00
Fredag fra kl. 8.00 – 14.00.

Du finder elevservice i A-Fløjen på Landbrugsvej.

Elevråd
Elevrådet har to vigtige opgaver:

 1. Elevrådet er elevernes demokratiske talerør overfor skolens ledelse, bestyrelse og lokale uddannelsesudvalg.
 2. Elevrådet skal være drivkraft og frontløber i det daglige arbejde med at skabe et godt skolemiljø.
Evaluering og bedømmelse
Der foretages løbende evalueringer/bedømmelser for at sikre dit udbytte af undervisningen.

Facebook
På Kold College facebook kan du følge med i hvad der sker på gymnasiet. Du er også meget velkommen til selv at lægge indslag og billeder fra din skoledag op på siden.

Fester
På Kold Tekniske Gymnasium holder festudvalget fem fester i løbet af skoleåret:

 • Introfest (den spændende) – August (For alle nuværende gymnasieelever)
 • Løvfaldsfest (den vilde) – Oktober (For alle nuværende og tidligere gymnasieelever)
 • Julefest (den traditionsrige) – November (For alle nuværende og tidligere gymnasieelever)
 • Fastelavnsfest (den sjove) – Februar (For alle nuværende og tidligere gymnasieelever)
 • Gallafest (den elegante) – April (For alle nuværende elever på Kold tekniske gymnasium)

Fest- og caféudvalget
Fest- og caféudvalget er med til at gøre din gymnasietid på Kold Tekniske Gymnasium til en god tid med mange sjove og fælles oplevelser med nuværende og tidligere elever. Udvalget har til formål at arrangere fester og fredagscafeer og er sammensat af elevrepræsentanter fra hver af klasserne.

Fredagscafe
Hver tredje fredag, kan du mødes med dine kammerater i fredagscaféen. Her kan I bl.a. hygge jer med billard, dart, rafle eller bare hyggesnakke. Det er super hyggeligt, så kig forbi!

Fredagscafeen ligger i Frihavnen i kælderen i F-fløjen.

Forsikring
Skolen har ingen forsikring, der dækker dig eller dine ejendele. Du skal derfor selv sørge for at dine personlige forsikringer er i orden, og at du er også er dækket ind, når du er på studietur. Medtag ikke værdigenstande på skolen. Dit tøj og lignende kan låses inde i de opstillede garderobeskabe (indskud på 20 kr., som du får igen efter endt brug).

Glemte sager
Glemte sager kan afhentes i receptionen på Landbrugsvej.

Garderobeskabe
C-fløjen  er der opstillet garderobeskabe. Disse fungerer ved møntindkast på 20 kr. Du får dine 20 kr. tilbage, når du låser skabet op igen.

IT-afdelingen
Hos skolens Systemadministration kan du få hjælp til forskellige problemer vedr. IT, fx problemer med adgang til trådløst netværk, udskrivning osv. Du finder systemadministrationen på administrationsgangen. Du kan finde info her

Kopi og print
Du har mulighed for at kopiere og printe fra skolens computere. Du skal logge ind på printeren med dit Unilogin. Du kan indbetale på din kopi- og printkonto i Kassen på Landbrugsvej, og du skal indbetale minimum 50 kr. pr. gang, hvilket svarer til 200 print/kopier.

 

Persondataforordring

I forbindelse med persondataforordningen skal vi oplyse dig om, at vi opbevarer og behandler de personoplysninger, som du har givet os. Det kan eksempelvis være navn, adresse, cpr-nummer og karakter, samt eksamensbeviser.  I den sammenhæng har du forskellige rettigheder, som du finder i Kold Colleges privatlivspolitik.

Ordensregler

 • Vis hensyn – også til skolens naboer
 • Kold College er røgfri, det gælder hele skolen såvel inde som ude.
 • Der må ikke indtages alkohol på skolen. Den enkelte afdeling kan i særlige tilfælde dispensere herfra
 • Tages der ulovlige stoffer på skolens områder medfører øjeblikkelig bortvisning
 • Fremmøde i beruset/påvirket tilstand kan betyde bortvisning
 • Cykler og knallerter skal parkeres ved cykelstativer. Biler skal parkeres på skolens egen parkeringsplads i de optegnede p-båse
 • Efterlad opholdsarealer ryddelige, brug affaldskurve og sæt stole på plads ved bordene
 • Skader, der skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed, medfører erstatningspligt. Hvis du opdager skader på bygninger, inventar eller udstyr, så sig det til din lærer, så det kan blive repareret hurtigst muligt og virker til næste gang, hvor det skal bruges i undervisningen
 • Ryd op efter dig. Sørg for at undervisningslokaler og laboratorier bliver efterladt i ryddelig stand med inventaret på plads, tavlen rengjort, vinduer lukket, lyset slukket og andet unødvendig energiforbrug stoppet
 • Ved arbejde i laboratorierne og træningsmejeri kræves af sikkerhedsmæssige årsager en rolig og fornuftig adfærd
 • Bøger skal afleveres i samme stand som de er modtaget
 • I pauserne kan du spise i kantinen og de fælles opholdsrum. Sørg for ordentlig oprydning bagefter. Har du lånt service i kantinen, skal det leveres tilbage inden du går til time efter pausen
 • Følg altid dine læreres anvisninger
 • Voldelig adfærd, mobning eller hærværk kan medføre midlertidig eller permanent bortvisning

Overtrædelse af reglerne medfører påtale. Gentagne overtrædelser af skolens ordensregler kan medføre udelukkelse fra undervisningen.

Receptionen
Du finder Receptionen i A-Fløjen på Landbrugsvej (se kort).

Rygning
Der er to steder hvor du må ryge på Kold College, begge er udendørs. Du må kun ryge i Bålhytten bag Skolehjemmet og ved cykelparkeringen bag Mejeriafdelingen. Se kort med røde spots der viser rygeområderne

SMS-service
Du kan tilmelde dig skolens SMS-service, så du får besked ved skemaændringer. Opgiv dit mobilnummer i Uddata så vil du blive tilmeldt.

Specialpædagogisk støtte
Hvis du har svært ved fx at læse eller har andre udfordringer, der kan gøre det svært at gennemføre din uddannelse, har du mulighed for at få ekstra hjælp.

Du kan læse mere ved at klikke her.

Studiekort
Du får udleveret et studiekort, som du bl.a. kan bruge som betalingsmiddel i kantinen. Hent vejledning og se hvordan her…

Studiekortet kan du også bruge til at få studierabat. Husk at spørge i den enkelte butik, om de giver studierabat.
Læs mere om studierabat på studenter-rabatten.dk.

SU
Når du er fyldt 18 år kan du søge om SU efter reglerne om SU til ungdomsuddannelser. Du kan få information og hente ansøgningsskemaer på SU-Styrelsens hjemmeside.

Ungdomskort

Når du er elev på en ungdomsuddannelse, kan du få et Ungdomskort, der giver dig mulighed for at rejse ubegrænset mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

Du kan læse mere om hvordan du søger et Ungdomskort og hvilke fordele du får her.

Du skal selv søge om Ungdomskort på www.ungdomskort.dk.  og du skal have disse tre ting klar:

 • Et digitalt foto af dig selv, som du kan uploade
 • En mailadresse, der er aktiv
 • Navnet på dit uddannelsessted

Vær opmærksom på, at der kan gå op mod 3 uger inden du modtager kortet.
Har du brug for hjælp vedr. uddannelseskortet, kan du henvende dig i elevadministrationen i A-fløjen.

Vejledning
Vejlederen på Kold Tekniske Gymnasium kan hjælpe dig, hvis du ønsker råd og vejledning i forhold til din uddannelse. Vejlederen kan også hjælpe og rådgive dig i spørgsmål af personlig art, og henvise dig til professionel hjælp, hvis du har brug for det.
Læs mere om Kold College studievejledning.

Uddata
Kold Tekniske Gymnasium bruger administrationssystemet Uddataplus og det bruges af både elever og lærere hver dag. Her kan du se dit skema, få besked om skemaændringer, sende beskeder, holde øje med lektier og fravær og meget andet, der vedrører din daglige gang på skolen. Det er også her fx eksamensplaner offentliggøres.

Det er derfor vigtigt, at du hurtig bliver fortrolig med Uddataplus og sørger for hele tiden at holde dig opdateret der. Du kan logge på Uddataplus her.

Mødetider

 • Ved mundtlig og skriftlig prøve, skal eleverne møde senest 30 minutter før det fastsatte tidspunkt for eksamensstart
 • Senest 10 minutter før en skriftlig prøves begyndelse, skal alle elever sidde på deres pladser.

I eksamens- eller forberedelseslokalet

 • Der må ikke ryges i lokalet
 • Mobiltelefoner og lignende skal afleveres til eksaminator eller eksamensvagt.
 • De afleverede genstande kan først afhentes efter prøvens afslutning.
 • Under prøven må eleverne ikke henvende sig til hinanden, hverken ved ord eller tegn.
 • Ønsker en elev at henvende sig til eksamensvagten, skal det ske ved at give stilfærdigt tegn.
 • Der må maksimalt være en elev på toilettet ad gangen.
 • Eleverne må medbringe hjælpemidler i overensstemmelse med bekendtgørelsen om det pågældende fag.
 • Al brug af elektronisk udstyr sker på elevens eget ansvar og skolen kan ikke gøres ansvarlig for nedbrud af elevens egen pc. I tilfælde af pc nedbrud der ikke kan udbedres, færdiggøres eksamen på papir eller på en af skolens udlåns pcér.
 • Hvis en elev forsøger at snyde ved selv at få oplysninger eller ved at hjælpe andre prøvedeltagere, kan den eksamensansvarlige vælge at eleven bortvises fra prøven
 • Eksamenslokalet må ikke forlades i den sidste time af eksamen
 • Det er tilladt at høre musik under skriftlig eksamen, hvis musikken ikke forstyrrer andre i lokalet. Musik fra musiktjenester der kan kommunikere med omverdenen er ikke tilladt at anvende.
 • Ved brug af Netprøver skal eleven selv medbringe PC. Det er elevens eget ansvar at kunne anvende Netprøver til hhv. download og upload at materiale.
 • Det er et ufravigeligt krav fra skolens side, at du skal anvende det af skolen anvendte monitoreringsprogram der overvåger brug af computer under den skriftlige og mundtlige eksamen.

Ved skriftlige prøver gælder desuden

 • Ved tekniske problemer med IT-udstyr, skal det omgående meddeles til den tilsynsførende.
 • Opgavesættene må ikke bringes ud af lokalet så længe eksamen varer.
 • Ved prøver med en varighed på 3 eller 4 timer, meddeler eksamensvagten, hvor lang tid der er tilbage, når der resterer 1 time, 1/2 time samt 10 minutter.
 • Eleverne må ikke forlade eksamenslokalet i den sidste time af eksamenstiden

For sent fremmøde

 • Hvis eleven kommer for sent til en skriftlig eksamen, skal eleven straks henvende sig til en af eksamensvagterne, som kontakter den eksamensansvarlige
 • Den eksamensansvarlige vurdere herefter om den pågældende elev kan deltage til eksamen

Sygdom

 • Hvis en elev er forhindret i at møde på grund af sygdom, skal skolen straks underrettes. Kontakt Betina Kladov i elevadministrationen på 6313 2043 eller Thomas Asmus Pedersen på 2133 2333
 • For at blive indstillet til en sygeeksamen skal eleven fremvise en lægeerklæring

Klager

 • Hvis en elev vil klage over eksamen, skal eleven aflevere en skriftlig klage med begrundelse til den eksamensansvarlige, senest 2 uger efter at denne har fået meddelt sin karakter.

Antimobbestrategi for Kold College gældende fra 1. august 2017.

Formål
Elever på skolen skal leve op til skolens værdier, som de fremgår af skolens værdigrundlag. Som
elev på skolen skal man deltage i skolens fællesskab og opføre sig med respekt og tolerance.
Elevernes trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være i
skole.
Formålet med denne antimobbestrategi er at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning,
herunder digital mobning både på skolen og i fritiden. Skolen tolererer ikke mobning i nogen form.
Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har ansvar for at forebygge og reagere på.
Mobning er et gruppefænomen, der opstår i dårlige klassekulturer.

Definition af mobning

Mobning er systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person i en sammenhæng, hvor personen er nødt til at være. En person er mobbet, når personen gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Mobning er ikke altid en bevidst handling.
Drillerier er mere spontane og tilfældige og formålet med drilleri er ikke udelukkelse fra fællesskabet.
Konflikter er uoverensstemmelser om en bestemt sag mellem to mennesker, der
begge handler. Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb.

Mobning kan tage mange former:

 • Verbalt: fx øgenavne eller sårende bemærkninger.
 • Socialt: fx eleven bliver holdt uden for fællesskabet.
 • Materielt: fx eleven får ødelagt sine ting
 • Psykisk: fx eleven bliver truet eller tvunget til noget, usynliggjort af klassen.
 • Fysisk: fx eleven bliver slået eller sparket.

Digital mobning

Digital mobning kan være sværere at opdage, den er mere anonym, og rollerne kan være mere
uklare.

Eksempler på digital mobning er:

 • at lægge eller dele krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier.
 • At udelukke bestemte personer fra sociale fora, f.eks. fra en klassegruppe på Facebook.

Tegn på, at en elev bliver mobbet/ikke trives

 • En elev, der bliver mobbet kan f.eks. reagere ved at blive mere stille eller mere aggressiv, ved at
  ”gemme sig” i klassen eller ved at få meget fravær.
 • I en klasse, hvor der sker mobning kan det måske mærkes på stemningen, klassen bliver mere
  urolig og får koncentrationsbesvær.

Forebyggelse af mobning

Ledelse og alle medarbejdere

 • Sikre kendskab til skolens studie- og ordensregler og til skolens antimobbestrategi.
 • Gennemføre årlige undersøgelser af undervisningsmiljøet.
 • Pligt til gensidig information ved oplevelse af konkrete problemer – ikke tøve med at tage en snak med en leder eller en vejleder, hvis man fornemmer noget.
 • Uddannelse af ledere, vejledere og andre i konfliktløsningsteknikker

Klasseteam og lærere

 • Opmærksomhed om klassens og enkeltelevers trivsel
 • Opmærksomhed om sproget i klassen
 • Efter behov aftale fælles spilleregler for holdet
 • Ved skolestart drøfte, hvad god klasserumskultur er, og hvordan man sikrer trivsel og undgår konflikter og mobning.
 • Sætte tid af til klassesamtaler med hele klassen og til individuelle elevsamtaler om trivsel
 • Arbejde med digital dannelse og bevidsthed om digitale spor.
 • Lave fællesskabsfremmende aktiviteter som ekskursioner, introforløb og studierejser.
 • Efter behov etablere faste læsegrupper eller faste pladser i lokalet, evt. arbejde med venskabsklasser.
 • Inddrage ledelse og vejledere ved den mindste mistanke om mobning.

Klasser, hold og enkeltelever

 • Klasse/hold-arrangementer er for alle, og at alle er meldt ind i klassegrupper etc.
 • Alle siger fra over for drilleri og mobning.
 • Ingen deler billeder af andre uden deres samtykke
 • Ingen deler nøgenbilleder
 • Alle opretholder en god tone, også på de sociale medier – man skriver kun noget, man også ville kunne sige ansigt til ansigt.
 • Inddrag lærere, vejledere eller ledelse ved den mindste mistanke om mobning.

Handleplan – hvad gør vi

At mobbe er at overtræde skolens studie- og ordensregler og sanktioneres ifølge dem, se skolens Hjemmeside.
Når en medarbejder får en henvendelse om en mulig mobning, skal medarbejderen straks sende en mail til rektor om dette, så rektor kan udarbejde en handlingsplan indenfor 10 arbejdsdage.

Midlertidige foranstaltninger igangsættes.

Det kan f.eks. være:

 • Midlertidig bortvisning af mobberen
 • Afklaring af, hvad den mobbede ønsker, der skal ske. Hvis personen vil hjem, sikres det, at der er nogen derhjemme, der kan tage imod personen.
 • Kontakt til den mobbedes forældre/støttepersoner
 • Orientering af klassens lærere om situationen

Ledelse og vejledning vil i løbet af de 10 dage i fællesskab afklare situationen og udrede
hændelsesforløbet ved at tale med de involverede parter og med klassens lærere.
Hvis det vurderes, at der er tale om mobning vil ledelse og vejledere udarbejde en konkret
handlingsplan.

Elementer i en sådan handlingsplan kan f.eks. være

 • Møde med klassens lærere/klasseteamet
 • Møde med mobbeofferet og støttepersoner, f.eks. forældre, mentor, psykolog eller lignende
 • Orientering af klassen om situationen
 • Snak i klassen om, hvordan lignende episoder kan forhindres, f.eks. hvorfor ingen Reagerede tidligere og om relationerne i klassen.
 • Samtale mellem leder/vejleder, mobber og mobbeoffer, evt. konfliktmægling.
 • Samtaler med en psykolog eller en mentor.

 

 

Her finder du en fælles oversigt for alle uddannelser med datoer for skoleperioder, feriedage mv. Se skolekalender

På Kold Tekniske gymnasium er der mødepligt til al undervisning og du skal afleverer alle opgaver rettidigt.

Fravær i forbindelse med busforsinkelser, sygdom, læge- tandlægebesøg, session, familiebegivenheder , køreprøve, ferier uden for skolens ferieplan m.m. tæller med i registrering af fravær.

Fravær

Lærerne på Kold Tekniske Gymnasium registrerer dagligt fravær på den enkelte elev, og studievejlederen følger elevernes fraværsudvikling hver uge.

Hvis du ikke er enig i de registrerede fraværsregistreringer, skal du i første omfang henvende sig til den relevante lærer som ved fejl kan ændre fraværsregistreringen.

Du har pligt til at meddele fravær og årsag til dit fravær. Du skal selv registrere dit fravær i skolens elektroniske system. Det er vigtigt, at du melder fravær og årsagen til dit fravær, da det indgår i grundlaget for evt. sanktioner.

Ved et samlet fravær på 10 % modtager du en skriftlig advarsel og indkaldes til en samtale ved studievejleder eller rektor.

Hvis fraværet efterfølgende ikke nedbringes eller fortsat stiger, kan det evt. betyde at du skal gå årgangen om, at Statens Uddannelsesstøtte blive underrettet om fraværet, hvilket kan betyde at SU betalingerne vil stoppe, eller du kan blive udmeldt fra Kold Tekniske Gymnasium.

Husk – hvis du er under 18 år, vil der også blive sendt besked til dine forældre om fraværet.

Skriftlig fravær

På Kold Tekniske Gymnasium skal du løbende i de forskellige fag aflevere opgaver.

Alle opgaver skal som udgangspunkt afleveres og der registreres skriftligt fravær hvis du ikke får afleveret. Hvis en opgave ikke afleveres inden for fristen indskrives du automatisk til skrivefængsel, som er din sidste mulighed for at få afleveret din opgave.

Ved et samlet skriftligt fravær på 5% eller mere modtager du en skriftlig advarsel og indkaldes til en samtale ved studievejleder eller rektor.

Hvis det skriftlige fraværet efterfølgende ikke nedbringes eller fortsat stiger, kan det evt. betyde at du skal gå årgangen om, at Statens Uddannelsesstøtte blive underrettet om fraværet, hvilket kan betyde at SU betalingerne vil stoppe, eller du kan blive udmeldt fra Kold Tekniske Gymnasium.

Husk – hvis du er under 18 år, vil der også blive sendt besked til dine forældre om det skriftlige fravær.

Du kan læse mere om studie- og ordensregler for HTX her.

Hvordan søger du om optagelse? 

Går du i folkeskole, på efterskole eller 10. klasse og vil starte efter sommerferien hjælper din skole og UU-vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk.
Snak altid med din UU vejleder om, hvordan du bliver optaget, og hvilke skemaer, du skal udfylde. Du finder skemaerne på www.optagelse.dk.

Jeg går ikke i skole

Hvis du er gået ud af skolen og er i tvivl om hvordan du søger om optagelse, er du velkommen til at kontakte gymnasiets studievejleder Sine Christensen på enten mobil; 20 34 30 35 eller på mail sc@koldcollege.dk

Ansøgningsfrist

Du skal have sendt din ansøgning senest d. 1. marts 2020.

Optagelsesprøve

Du skal til optagelsesprøve, hvis du fx;

 • ikke er blevet vurderet uddannelsesparat
 • ikke har haft prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 5. kl. til 9 kl
 • ikke har søgt inden fristen 1. marts 2020
 • Hvis man ikke har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangseksamen
 • Hvis man har været syg ved en af folkeskolens afgangseksaminer

Prøven er en 4 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi.

Efter prøven skal du til en vejledende samtale, hvor du får dit prøveresultat og hvor det vurderes om du kan optages på Kold Tekniske Gymnasium.

Der vil være en prøve primo juni og en mere i august. Den gælder for elever, der er syge ved eller ikke bestod folkeskolens afgangseksamen. Det er også en 4 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi.

Du kan læse mere om optagelsesprøven her.

Hjælp til din uddannelse

På Kold Tekniske Gymnasium vil vi meget gerne hjælpe dig, så du får mest muligt ud af din uddannelse. Så hvis du går og kæmper med noget fagligt eller personligt, er du meget velkommen til at kontakte gymnasiets vejleder til en fortrolig samtale. Kontakt Sine Christensen, Mobil: 20343035, eller på mail; sc@koldcollege.dk

 

 

 

Læse- og stavevanskeligheder skal ikke være en hindring for at gå i gymnasiet.

Hvis du har svært ved at læse, har du mulighed for at få ekstra hjælp, så du kan gennemføre din uddannelse. Vi kan både hjælpe dig med at ansøge om redskaber, hvis du eksempelvis er ordblind, eller give dig en ekstra læsevejleder, hvis det kan bringe dig videre.

Læsevejledning foregår i mindre grupper eller individuelt. Læsevejlederne kan bl.a. hjælpe dig med:

 • At øge din læsehastighed og læseforståelse
 • Strategier til læsning af fagbøger
 • At afhjælpe skrivevanskeligheder
 • At strukturere større skriftlige opgaver
 • At teste din læsehastighed og læseforståelse
 • Undervisning i anvendelse af IT som hjælpemiddel

Book tid ved Malou Willumsen her. 

 

Hvis du har udfordringer som fx en diagnose eller lign., så skal det ikke være være en hindring for at gå i gymnasiet. Vi kan søge om studiestøttetimer eller hjælpe dig med at skabe overblik og struktur over lektier, skoledagen og afleveringer. Du Er velkommen til at kontakte gymnasiets studievejleder og aftaler nærmere.

Er du trist, bekymret, angst – eller spekulerer du over noget? Er det ved at tage overhånd i dine tanker, så du har svært ved at komme i skole? Gymnasiets vejleder kan hjælpe dig med en henvisning til skolens psykolog, der naturligvis har tavshedspligt.

 

Kold IT

Se om du selv kan finde en løsning på dine IT-problemer. Vi har sammensat en side med vejledninger og links til programmer, som du bruger i forbindelse med skolen.

Besøg Kold IT.