Mødetider

 1. Senest 5 minutter før en skriftlig prøves begyndelse, skal alle elever sidde på deres pladser.
 2. Ved mundtlig prøve, skal eleverne møde senest 30 minutter før det fastsatte tidspunkt.

I eksamenslokalet / forberedelsen

 1. Der må ikke ryges.
 2. Mobiltelefoner og lignende skal afleveres til den tilsyns-
  førende/eksaminator.
 3. De afleverede genstande kan først afhentes efter prøvens afslutning.
 4. Under prøven må eleverne ikke henvende sig til hinanden, hverken ved ord eller tegn.
 5. Ønsker en elev at henvende sig til en af de tilsynshavende, skal det ske ved at give stilfærdigt tegn.
 6. Eleverne må medbringe hjælpemidler i overensstemmelse med bekendtgørelsen om det pågældende fag.
 7. Hvis en elev forsøger at snyde ved selv at få oplysninger eller ved at hjælpe andre prøvedeltagere, skal eleven straks bortvises fra prøven.

Ved skriftlige prøver gælder desuden:

 1. Alt udleveret papir skal påføres navn.
 2. Indskrivning skal ske på hvidt papir med mindre andet fremgår af opgaven.
 3. Ved tekniske problemer med IT-udstyr, skal det omgående meddeles til den tilsynsførende.
 4. Såfremt en del af kladden ønskes bedømt, skal det klart fremgå af opgavebesvarelsen, og den tilsynshavende skal gøres op-mærksom herpå. Dette kan kun finde sted ved prøvetidens af-slutning.
 5. Opgavesættene må ikke bringes ud af lokalet så længe eksamen varer.
 6. Ved prøver med en varighed på 3 eller 4 timer, meddeler en af de tilsynshavende, hvor lang tid der er tilbage, når der resterer 1 time, 1/2 time samt 10 minutter.
 7. Eleverne må ikke forlade eksamenslokalet i den sidste 1/2 time af eksamenstiden.

Projekt ved svendeprøve

 1. Senest 15 minutter før opgaverne udleveres, skal eleverne være i det anviste lokale.
 2. Hvis projektet ikke afleveres til tiden, skal eleven straks hen-vende sig til den eksamensansvarlige, der vil vurdere, om sko-len kan modtage projektet, eller eleven skal indstilles til nyt svendeprøveforløb.

For sent fremmøde

 1. Hvis eleven kommer for sent til en skriftlig prøve, skal eleven straks henvende sig til den eksamensansvarlige. Den eksamensansvarlige vil i hvert tilfælde vurdere, om eleven kan deltage i den pågældende prøve.
 2. Hvis eleven kommer for sent til en mundtlig prøve, kontakter eleven den eksamensansvarlige straks, for en eventuel senere eksaminati-on.

Sygdom

 1. Hvis en elev er forhindret i at møde på grund af sygdom, skal skolen straks underrettes.
 2. For at blive indstillet til sygeeksamen, skal der fremvises en lægeer-klæring.

Klager

 1. Hvis en elev vil klage over eksamen, skal eleven aflevere en skriftlig klage med begrundelse til den eksamensansvarlige, senest 2 uger efter at denne har fået meddelt sin karakter.

For svendeprøver henvises desuden til en eventuel ”elevvejledning til svendeprøve” fra de faglige udvalg. Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelser om eksamensordninger.