Privatlivspolitik

Kold College behandler og registrerer oplysninger om personer, som kommer i kontakt med skolen bl.a. som ansat, elev, kursist, ansøger, deltager i projekter, camps eller konferencer.

Lovhjemmel
Efter reglerne i Persondataforordningen skal  Kold College som dataansvarlig informere de registrerede personer om deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af oplysningerne.
Kold College registrerer personoplysninger med hjemmel i Persondataforordningens Artikel 13.

Behandling og opbevaring
Kold College behandler persondata fortroligt. Personoplysningerne vil blive behandlet og opbevaret i skolens sagsbehandlingssystemer. Når der ikke længere er brug for oplysningerne til det formål de er indsamlet til, vil de blive slettet eller arkiveret i Kold Colleges systemer. 
Skolen må gerne gemme oplysningerne, hvis de indgår i en retssag, eller hvis skolen overvejer at bruge oplysningerne i en retssag.

Videregivelse af oplysninger
Oplysningerne vil ikke blive videregivet til andre uden den registrerede bliver informeret herom, medmindre skolen er forpligtet til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder.

Dataindsigt
Registrerede personer kan når som helst rette henvendelse til Kold College med henblik på at få kopi af de oplysninger, som findes i Kold Colleges systemer.

Berigtigelse af oplysninger
Hvis den registrerede person mener, at der er registreret forkerte oplysninger, kan man bede skolen om at berigtige oplysningerne. Det vil sige, at skolen retter oplysningerne eller noterer, at oplysningerne er forkerte og registrerer de rigtige oplysninger. 
Den registrerede person har krav på, at den dataansvarlige ser bort fra oplysningerne indtil det er afgjort, hvilke oplysninger, der er rigtige. Registrerede personer har også krav på, at skolen ikke bruger oplysningerne, hvis der ikke længere er behov for dem.

Indsigelse
Registrerede personer har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, hvis skolen behandler oplysningerne som led i et forskningsprojekt. Det betyder, at deltageren i forskningsprojektet har mulighed for at nægte skolen at behandle oplysningerne. Deltagere i forskningsprojekter har dog ikke ret til at få kopi af egne data, som indgår i projektet.

Samtykke
Hvis Kold College har indhentet et samtykke fra den registrerede person til at behandle oplysningerne, vil den registrerede til enhver tid kunne tilbagekalde samtykket. Skolen kan derfor ikke fortsætte med at behandle oplysningerne efter samtykket er trukket tilbage.

Databeskyttelsesrådgiver
Kold College har en databeskyttelseskonsulent, som registrerede personer kan kontakte, hvis du har spørgsmål om behandlingen af oplysningerne om dig. Du kan kontakte databeskyttelseskonsulten Lone Iversen på adressen gdpr@koldcollege.dk

Klage til Datatilsynet
Registrerede personer kan klage over behandlingen af oplysningerne til Datatilsynet dt@datatilsynet.dk.

Privatlivspolitik til studiehåndbogen

Persondata under studiet 

Karakterer
Eksamenskarakterer, som er opnået på studiet, opbevares i det studieadministrative system i 30 år efter uddannelsens ordinære afslutning. Derefter vil det ikke være muligt at få tilsendt en karakterudskrift fra din studietid på Kold College.

Eksamensbeviser
I henhold til Arkivlovgivningen opbevarer Kold College en kopi af dit eksamensbevis i 30 år fra udstedelsesdatoen.

Klagesager
De oplyste slettefrister forlænges i de tilfælde, hvor der verserer en klagesag, ind til klagesagen er afsluttet.

Projekter/opgaver
De projekter og opgaver, du afleverer i løbet af studiet, vil blive opbevaret i arkivet eller de studieadministrative systemer. I de tilfælde, hvor dit projekt eller din opgave ønskes brugt i undervisningsøjemed, vil du blive kontaktet med henblik på at give samtykke. Projektet/opgaven vil altid blive anonymiseret.

Senest 1 år efter uddannelsens afslutning, vil projekterne/opgaverne blive slettet.

SU

Dine oplysninger videregives til SU-styrelsen til brug for tildeling af SU til uddannelsen.