Kold College har siden 1995 arbejdet systematisk med udvikling af kvalitet. På disse sider har du mulighed for at læse, hvordan vi arbejder med kvalitet.

Principper for og tilrettelæggelse af systematisk kvalitetsarbejde

Kold College arbejder målrettet og systematisk med udvikling af kvalitet. Vores kvalitetsledelsessystem er ikke blot fuldt på højde med Undervisningsministeriets krav, men vi har også et velfungerende redskab, som skolens ledelse gør brug af i udvikling af organisationen og de uddannelser og ydelser vi udbyder.

Således har Kold College en formuleret kvalitetspolitik, der sammen med skolens kvalitetsmål kan ses på skolens hjemmeside. Her er også anført hvilken dokumentation, der hvert år bruges som evaluering i forhold til, om skolen lever op til kvalitetsmålene. Evalueringen opgøres hvert år i et kvalitetsregnskab. Seneste udarbejdede kvalitetsregnskab er også tilgængeligt på skolens hjemmeside.

Med et systematisk fokus på kvalitet sikrer Kold College øget dokumentation, kvalitet og kvalitetsudvikling i kerneydelserne. Hermed skabes grundlag for positive forandringer og organisationsudvikling, feedback om graden af målopfyldelse igennem regelmæssige evalueringer og selvevalueringer samt opmærksomhed på kontinuerligt at tænke i forbedringer.

For at sikre kvalitetsledelsessystemets fortsatte egnethed og effektivitet afholder skolens direktion og kvalitetschef 2 årlige evalueringsmøder, hvor der foretages en vurdering af status samt beslutning om strategi til løbende forbedring af kvalitetsledelsessystemets og processernes effektivitet.

Desuden gennemføres der 2 gange årligt interne audits for at sikre, at kvalitetsledelsen fungerer i praksis og for at vurdere, at skolen overholder og imødekommer interessenternes krav til kvalitet. Den interne audit gennemføres af et korps af medarbejdere, som har gennemgået et kursusforløb, der kvalificerer dem til at vurdere, om kvalitetsledelsessystem er effektivt implementeret og vedligeholdt opgaven. Auditresultaterne anvendes til at vurdere ledelsessystemets effektivitet og til at synliggøre muligheder for forbedringer.