Holdstart:

14/04 2020

Varighed:

30 dage

Pris:

4.276,00 - 17.530,40 DKK

I samarbejde med Tietgen udbyder vi en række online kurser, som henvender sig til Hotel- Restaurations- Service- og Turismebranchen. Kurserne er blevet afviklet siden 14. april og løber frem til 25. juni 2020. Du kan stadig nå at være med! Man får dækket op til 100 % af udgifterne og refusion af løn.

Kurser

Brug af pc på arbejdspladsen (afvikles af Tietgen)

Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.

Der afsluttes med prøve i faget.

Skriftlig kommunikation – sprog og sprogbrug (afvikles af Tietgen)

Deltageren kan i forbindelse med varetagelse af administrative funktioner skrive på et retskrivningsmæssigt og grammatisk korrekt dansk og bruge sproget til at formulere veldisponerede, forståelige og målrettede tekster. Endvidere har deltageren kendskab til kilder, og kan anvende disse til at hente orientering om nye sproglige udviklinger, fx anvende elektroniske og andre opslagsværker med henblik på at have opdateret viden om sproget og sprogbrug.

Der afsluttes med prøve i faget.

Indskrivning og formatering af mindre tekster (afvikles af Tietgen)

Deltageren kan benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som fx breve og opslag samt anvende redigeringsfaciliteter til fx sletning, flytning og kopiering af tekst. Endvidere kan deltageren definere enkel sideopsætning, herunder fx margener og sidenummerering samt anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion. Ved hjælp af programmets tabelfunktion kan deltageren desuden oprette enkle skemaer og opstillinger i form af fx prislister og notater.

Der afsluttes med prøve i faget.

Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer (afvikles af Tietgen)

Deltageren kan effektivt og hensigtsmæssigt håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem anvendelse af e-mails fx automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af e-mails. Deltageren kan sikre møde- og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet fx håndtering af flere kalendere, udgivelse af kalendere og mødeplanlægning.Deltageren kan følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring fx påmindelser, organisering og deling.

Der afsluttes med prøve i faget.

Nye kunder via viral markedsføring (afvikles af Tietgen)

Deltageren kan med udgangspunkt i virksomhedens e-strategi (markedsføringsstrategi på Internettet) anvende viral markedsføring til at styrke virksomhedens online markedsføringsindsats.Deltageren kan anvende forskellige virale markedsføringsmedier og -kanaler, herunder sociale netværk, nichesites, communities, blogs mm., og kan vurdere hvilke og hvornår de skal bringes i spil i forhold til virksomhedens ønskede målgruppe.Deltageren kan bistå ved udarbejdelsen af en markedsføringskampagne og kan placere/uploade den i de relevante medier.

Der afsluttes med prøve i faget.

Almen fødevarehygiejne (afvikles af Kold College)

Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder. Deltagerne kan anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre egenkontrol i en aktuel produktion. Deltagerne kender til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer og kan anvende denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer. Deltagerne kender de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning. Deltagerne kender gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer. Deltagerne kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer. Deltagerne kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater.

Der afsluttes med prøve i faget.

Anvendte fagudtryk for tjenere (afvikles af Kold College)

Deltageren kan anvende fagudtryk og korrekte gloser for mad- og drikkevarer. Deltageren kan gæstebetjene om mad- og drikkevarer. Uddannelsens kompetencer opnås på enten fransk, engelsk eller tysk.

Der afsluttes med prøve i faget.

Menusammensætning (afvikles af Kold College)

Du kan: – Sammensætte menuer under hensyn til sæson og sortiment, tilberedning og pris samt næringsmæssigt indhold. – Tilpasse menuer ud fra gæsters ønsker og behov. – Udvikle menuer med udgangspunkt i at give gæsterne en gastronomisk helhedsoplevelse. – Medvirke ved udarbejdelse af digitalt menukort.Kurset gennemføres som:  Menusammensætning på dansk.

Der afsluttes med prøve i faget.

Anvendelse af regneark til enkle beregninger (afvikles af Tietgen)

Deltageren kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning. Desuden kan deltageren formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

Der afsluttes med prøve i faget.

Grundlæggende faglig regning (afvikles af Tietgen)

Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for grundlæggende faglig regning med henblik på løsning af faglige opgaver i branchen og i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse. Deltageren kan anvende de fire regningsarter: plus, minus, gange og dividere. Deltageren kan anvende regningsarterne såvel ved overslagsregning som ved brug af lommeregner og computer. Endvidere kan deltageren regne med procenter, promiller og brøker samt anvende forholdsregning.

Kalkulation ved gæstebetjening (afvikles af Kold College)

Deltageren kan i forbindelse med gæstebetjening i café-, restaurant- og selskabsforretninger foretage kalkulation af forbrug og prissætning af drikkevarer. Deltageren kan på baggrund af kalkulation give tilbud på selskaber og lave varebestilling til arrangementer. Deltageren kan afregne med gæsten med forskellige former for betalingsmidler, herunder valuta, samt opstille simple tjenerregnskaber.

Kalkulation i køkkenet – trin 1 (afvikles af Kold College)

Du kan: – Kalkulere kostpris ud fra viden om mængder og svindprocenter.- Udarbejde prisoverslag på enkeltretter ud fra passende dækningsbidrag. -Vurdere en dækningsgrad og hvordan en merproduktion påvirker det forventede overskud.- Anvende regneark til beregning af madretters kostpris, brutto- og nettosalgspris samt dækningsbidrag

Kalkulation i køkkenet – trin 2 (afvikles af Kold College)

Du kan: – Beregne kost- og salgspriser på buffeter og hele menuer. – Tilpasse prisen på enkeltretter og buffeter ved justering af råvarernes mængde og art.

Bæredygtighed i storkøkkener (afvikles af Kold College)

Du kan planlægge en madproduktion med udgangspunkt i viden om bæredygtighed, økologi og lokale råvarer.Ud fra udbuddet af globale råvarer på det danske marked tage stilling til anvendelsen af disse i køkkenet.Du kan beregne ressourceforbrug på vand, strøm og madspild i forbindelse med produktion af måltider.

Revenue Management ved gæstebetjening (afvikles af Kold College)

I forbindelse med salgsprocessen ved gæstebetjening i reception og ved servering kan deltageren trække på en viden om virksomhedens indtægtsplanlægning og salg samt kendskab til dens anvendelse af Revenue Management som et led i taktiske overvejelser om at optimere indtjeningen, uden at der gives køb på kundens serviceoplevelse og tilfredshed. Deltageren kan med baggrund i begreberne Revenue Per Available Room (Rev.Par.) og Revenue Per Available Seat (Rev.Pas.) beregne og analysere nøgletal for at optimere virksomhedens kapacitet. Deltageren har kendskab til pris- og efterspørgselselasticitet og til hvordan, det indgår i arbejdet med planlægningen af virksomhedens fremtidige drift.

 

Kontakt

Tag kontakt til Vibeke V. Nielsen på tlf 65452004 for at høre nærmere om afvikling mv. Såfremt du ikke ønsker at deltage i alle kurser kontakt da også Vibeke V. Nielsen.