Samtykke og personoplysninger

Formålet og grundlaget for behandling af dine personoplysninger

Det er en betingelse for fysisk fremmøde på Kold, at elever, kursister og medarbejdere skal kunne dokumentere et negativt COVID-19 testresultat stammende fra en test, der er højst 72 timer gammel. Altså der er elevens, kursistens og medarbejderens ansvar at sikre, at de har en test, der opfylder kravet. Formålet med testkravet er at mindske risikoen for udbredelse af COVID-19.

Hertil er det Kolds opgave mindst to gange ugentligt at kontrollere, at eleven, kursisten og medarbejderen opfylder betingelserne for fysisk fremmøde, herunder sikrer sig, at den pågældende kan fremvise et gældende negativ testsvar. Det er ligeledes Kolds opgave at tilbyde hurtigtest i form af selvpodning under supervision to gange om ugen. Kolds kontrol med, at eleven, kursisten og medarbejderen opfylder testkravet kan ske om led i tilbuddet om selvpodning under supervision.

Dit samtykke til at lade dig undersøge for covid-19 ved selvpodning

Det er en betingelse for, at Kold kan lade dig undersøge for COVID-19 ved superviseret selvpodning ved en hurtigtest, at du frivilligt medvirker hertil og dermed har givet dit samtykke til at blive testet for COVID-19. Kold kan betragte din medvirken til at blive hurtigtestet for COVID-19, som et tilstrækkeligt og informeret samtykke hertil.

Hvilke oplysninger behandles?

Når du gennemfører en hurtigtest på Kold, er vi som uddannelsesinstitution dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse hermed. Det betyder, at Kold er ansvarlig for, at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Kold behandler følgende personoplysninger: Navn, CPR-nummer, telefonnummer og testresultater. Et testresultat kan være positivt, negativt eller inkonklusivt.

Grundlaget for behandling af de pågældende personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e (artikel 6, stk. 1, litra f for så vidt angår private institutioner), artikel 9, stk. 2, litra g samt databeskyttelseslovens § 7, stk. 4. Det skal ses i lyset af, at behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at udføre den myndighedsopgave, som solen/institutionerne er pålagt.

Hvem videregives oplysningerne til?

Dit CPR-nummer og testresultat bliver indberettet til Sundhedsdatastyrelsen, der bruger oplysningerne til at følge smitteudviklingen i Danmark.

Hvis du tester positiv for COVID-19, bliver dette videregivet til Styrelsen for Patientsikkerhed sammen med information om dit navn, CPR-nummer og telefonnummer til brug for smitteopsporing.

Hvornår slettes oplysninger?

Kold sletter dine oplysninger, når de er blevet indberettet til Sundhedsdatastyrelsen.

Spørgsmål og klage

Spørgsmål om Kolds behandling af dine personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af hurtigtest kan rettes til Kolds databeskyttelsesrådgiver:

HR konsulent Lone Iversen, mail: loiv@koldcollege.dk telefon 2159 0522.

Klage over Kolds behandling af dine personoplysninger kan ske ved at rette henvendelse til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk.